kandydatinformacje dla kandydata

Rekrutacja 2023/24

Kierunki kształcenia

SZKOŁY ŚREDNIE

TECHNIKUM w Dynowie ( cykl pięcioletni )
–  technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną (mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych)
technik handlowiec z innowacją pedagogiczną ( nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków)
technik informatyk z innowacją pedagogiczną (cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata)
technik logistyk z innowacją pedagogiczną  ( obsługa ruchu turystycznego)

SZKOŁY BRANŻOWE
3 – letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
zawód:
mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

Technikum ( cykl pięcioletni ) po 8 klasie szkoły podstawowej
– zawód: technik handlowiec z innowacją pedagogiczną (nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków). Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i przedsiębiorstwach handlowych, oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Program obejmuje języki obce, edukację z zakresu obsługi ruchu turystycznego i przedmioty w zakresie rozszerzonym. Przyszły absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie marketingu, technik komputerowych, różnych form komunikowania się, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa i współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwenci mogą kontynuować dalszy proces kształcenia specjalistyczno – zawodowego w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych oraz w szkołach pomaturalnych wszystkich typów.
– zawód: technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną;(mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych).
Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie nowoczesnych technik napraw i obsługi pojazdów samochodowych, technik komputerowych oraz obsługi urządzeń diagnostycznych. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach i firmach motoryzacyjnych, placówkach handlowych, salonach motoryzacyjnych i na innych stanowiskach, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą także kontynuować dalsze kształcenie w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych i szkołach policealnych – pomaturalnych wszystkich typów.
– zawód: technik informatyk z innowacją pedagogiczną (cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata)
– zawód: technik logistyk z innowacją pedagogiczną (obsługa ruchu turystycznego)

TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną jest szkołą , która daje możliwość uzyskania świadectwa maturalnego po 4 lub 5 latach nauki, przygotowanie zawodowe w zakresie informatycznym i ukierunkowanie na studia wyższe. Po TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną i bez innowacji można kontynuować także naukę na dowolnym kierunku i typie studiów,w szkole policealnej lub podjąć pracę zawodową. Absolwenci tej szkoły są przygotowani do kontynuowania dalszego kształcenia się na studiach lub szkołach policealnych ale także mogą, z uwagi na ukierunkowanie zawodowe, podjąć pracę w swojej lub zbliżonej branży.

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

3 – letnia Branżowa Szkoła I Stopnia – po 8 klasie szkoły podstawowej
– zawód: mechanik pojazdów samochodowych
– zawód: sprzedawca

Absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uzyskane wykształcenie daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Liceum Uzupełniającego lub o zatrudnienie zakładach branży mechanicznej handlowej lub w firmach o zbliżonych profilach i działalności.

 Warunki przyjęć  

  • POTRZEBNE DOKUMENTY:

* Do Technikum i  Branżowej Szkoły I Stopnia

* Wniosek do wybranej szkoły na druku pobranym w sekretariacie ZSzZ lub ze strony internetowej
    – druk do technikum lub SzB     ..pobierz..>> doc     pdf
* 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (wymiary 30×42 mm).
* Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (wg informacji podanej przy składaniu podania).
* Świadectwo ukończenia  8 klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ:   
* Zaświadczenie o wynikach EGZAMINU 8 klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
* Dokumentacja medyczna ucznia (po przyjęciu do szkoły – dostarcza ją rodzic lub prawny opiekun).

Charakterystyka szkół | Potrzebne dokumenty  |  Szkolny regulamin |  Początek

WARUNKI PRZYJĘĆ :

1. Do TECHNIKUM  – przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej po spełnieniu wstępnego warunku:
     – ocena zachowania  wyższa od poprawnej,
      – liczba punktów z EGZAMINU i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy,  informatyka) oraz  za osiągnięcia w  konkursach, do wyczerpania limitu miejsc.

2. Do  Branżowej Szkoły I Stopnia przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po spełnieniu wstępnego warunku :
     – ocena zachowania  wyższa od nieodpowiedniej,
      – liczba punktów z EGZAMINU  i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, informatyka) oraz za  osiągnięcia w konkursach,   do wyczerpania limitu miejsc.