Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

galeria zdjęć ..>>

 W dniu 21 czerwca 2024r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (pod opieką Pani Katarzyny Marcinek  i Pana Piotra Marcinka, a także opiekunów pocztu sztandarowego Pani Izabeli Jach, Pani Karoliny Prokop i Pani Kingi Ziai), którzy powitali zaproszonych gości i wszystkich przybyłych. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud, Radzie Rodzicom oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie, zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę –Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą – Krzysztofem Jaroszem i Panem Wicestarostą – Panem Jerzym Bednarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego – Panem Tomaszem Wojtonem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się także pożegnanie odchodzących na emeryturę Pana Adama Bogusza i Pana Wiesława Serwatki. W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do odchodzących nauczycieli słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Rzeszowski Pan Jerzy Bednarz. Odchodzący pracownicy otrzymali: nagrodę Starosty Rzeszowskiego – Pan Wiesław Serwatka, a Pan Adam Bogusz nagrodę Dyrektora szkoły. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących pracowników skierowali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Hubka – Saleh wraz z Panią Renatą Kośmider.

 

 

 

 

 

     W dalszej części tej uroczystości, wyróżniający się uczniowie (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Jerzego Bednarza i Dyrektora szkoły – Pani Haliny Cygan, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy wzorowego ucznia, także uczniowie klasy 3a  (Branżowa Szkoła I stopnia w Dynowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca Pan Tomasz Chrapek) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,0 i wysoką frekwencją otrzymali nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców, które część rodziców odebrała osobiście. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 miało jeszcze miejsce podziękowanie za włożony trud i wysiłek w godne reprezentowanie szkoły, odchodzącym członkom pocztu sztandarowego: Arturowi Brożkowi, Oliwii Król, Martynie Szeremecie. Pamiątkowe odznaki – przypinki wręczyli opiekunowie pocztu sztandarowego i Samorządu Uczniowskiego. Podziękowania i gratulacje za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy przekazali osobiście na ręce Dyrektora szkoły: Starosta Rzeszowski – Pan Krzysztof Jarosz i Wicestarosta Rzeszowski – Pan Jerzy Bednarz, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w DynowiePan Stanisław Tymowicz, Pan Ryszard Dymczak i Pani Bogusława Pinkowicz,  Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Ewa Hubka – Saleh i Pani Renata Kośmider oraz Samorząd Uczniowski.

            

 

 

 

 

 

 

          Uczniowie z klasy 3a oraz Samorządu Uczniowskiego podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy: Panu Krzysztofowi Jaroszowi Staroście Rzeszowskiemu, Panu Jerzemu Bednarzowi – Wicestaroście Rzeszowskiemu, Pani Halinie Cygan – Dyrektorowi szkoły, Panu Stanisławowi Tymowiczowi –Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Panu Piotrowi Zdebowi, Wicedyrektorowi szkoły, Panu Marcinowi Kałamuckiemu – Kierownikowi Szkolenia Praktycznego, Radzie Rodziców, swoim Nauczycielom i Wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi.

galeria zdjęć ..>>